200 enthousiaste cursisten
Cursussen op locatie
Individueel of klassikaal

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Elektro College betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, plannen, verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen, e-learnings en andere vormen hiervan, hierna te noemen ‘cursus’.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘cursus’: opleidingen, trainingen, modules, -e-learnings, workshops, themadagen, projectdagen, advies, consultancy, implementatie en andere vormen van kennisoverdracht in de ruimste zin van het woord.

Deze Algemene Voorwaarden zijn door Elektro College opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de in art. 1 genoemde activiteiten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Elektro College, tenzij opdrachtgever en Elektro College afwijking van deze voorwaarden zijn overeengekomen en dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opvolgende overeenkomsten voortvloeiend uit een eerdere overeenkomst tussen partijen. Ook als de toepasselijkheid niet uitdrukkelijk opnieuw is overeengekomen. Van “opvolgende overeenkomsten’ is in ieder geval sprake in geval van het verrichten van meerwerk of vervolgopdrachten.

Eenzijdig door opdrachtgever aan Elektro College van toepassing verklaarde inkoop/leveringsvoorwaarden worden door Elektro College op geen enkele wijze geaccepteerd.

 

1.1 Begrippen
Deelnemer
Degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen.
Opdrachtgever
Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus.
Open netwerk
Een cursus, georganiseerd door Elektro College, open voor iedereen die daaraan wil deelnemen.
Incompany
Een cursus, georganiseerd door Elektro College in opdracht van de opdrachtgever, met een besloten karakter waarbij deelnemers worden uitgenodigd door de opdrachtgever.
Overige overeenkomsten
Alle overige overeenkomsten van opdracht door Elektro College schriftelijk aanvaard.
Startdatum
De eerste bijeenkomst van de cursus.
Cursusprijs
De prijs van de cursus als vermeld in de offerte Elektro College  vastgelegd in een door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.
Test
Beoordeling van kennis/vaardigheden gedurende cursus, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de lesstof door de deelnemer in de praktijk kan worden gebruikt.
Toets
Beoordeling van kennis/vaardigheden zoals opgedaan tijdens de cursus, gevolgd door een certificaat.

Annuleren
De schriftelijke opzegging van de cursus door deelnemer, opdrachtgever of Elektro College.

1.2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Elektro College en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van het (digitaal) ondertekende inschrijfformulier, de door Elektro College en de opdrachtgever getekende schriftelijke of digitale bevestiging of door schriftelijke of digitale bevestiging door Elektro College aan de opdrachtgever van diens telefonische of via mail verzonden aanmelding of opdracht.

 1. Uitvoering
  Elektro College is gerechtigd om:
  ▪ de cursusprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering.
  ▪ de indeling van de cursus wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
  ▪ de uitvoering van de cursus te wijzigen van fysiek naar digitaal of een combinatie van beide.
  ▪ bij onvoldoende aanmeldingen een cursus of startmoment af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan telefonisch of schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
  ▪ het aantal bijeenkomsten van een cursus te reduceren, waarbij de inhoud en prijs hetzelfde blijft.
 2. Locaties, faciliteiten en catering

De locaties, faciliteiten en catering waarvan Elektro College gebruik maakt ten behoeve van de uitvoering van haar cursussen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgekozen. Elektro College is echter niet aansprakelijk voor deze locaties, faciliteiten en catering.

De kosten van de locaties, faciliteiten en catering zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld door Elektro College  of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

 

 

 1. Cursusprijzen

5.1 Vermelding
De Cursusprijs van Elektro College wordt d.m.v. een offerte aangeboden en wordt ondertekend voor akkoord door de opdrachtgever retour gestuurd.

5.2 Overige kosten
Alle cursusprijzen van Elektro College zijn inclusief alle op de betreffende cursus van toepassing zijnde en benodigde (les)materialen, practica, locatiekosten, cateringkosten, toets- en test kosten, tenzij anders vermeld.

5.3 Btw
Alle Elektro College -prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief.

5.4 Prijswijzigingen
▪ Elektro College is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van reden aan te passen. Op alle overeenkomsten die zijn aangegaan tussen Elektro College en opdrachtgever blijven echter de overeengekomen prijzen van toepassing, met uitzondering van die prijsverhogingen die zijn gebaseerd op nationale- en internationale wetgeving en/of de implementatie ervan.
▪ Indien en voor zover de termijn tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering meer dan drie maanden betreft, en als gevolg van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, wordt de overeengekomen prijs evenredig aangepast, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de opdracht door de opdrachtgever.

5.5 Incompany
▪ Offertes zijn van toepassing met betrekking tot het van start gaan van onze prestatie in enig kalenderjaar. Van start gaan in het opvolgende kalenderjaar betekent dat de prijzen voor dat nieuwe kalenderjaar van toepassing zijn.
▪ Alle in onze offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn inclusief organisatie, planning, begeleiding, opleidings- en trainingsmateriaal, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.
▪ Alle in onze offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn in euro’s en zijn exclusief het daarvoor geldende btw-tarief, tenzij in de offerte/opdrachtbevestiging anders is vermeld.
▪ Alle kosten m.b.t. locatie en verblijfkosten van de deelnemer zijn niet opgenomen in onze offertes/opdrachtbevestigingen, tenzij expliciet vermeld. Op verzoek, en indien van toepassing, kan Elektro College hiervoor een kostenraming maken. Alle kosten m.b.t. locatie en verblijf van de deelnemers worden op basis van nacalculatie netto doorberekend.
▪ Eventuele verblijfkosten van de freelance trainer(s) worden alleen in overleg met de opdrachtgever gemaakt en netto aan de opdrachtgever doorberekend.
▪ Elektro College zal starten met de voorbereidingen van het opleidingstraject na ontvangst van de, door de opdrachtgever getekende, schriftelijke opdrachtbevestiging. De in de opdrachtbevestiging genoemde levertermijn gaat pas in op de dag van ontvangst van de bovengenoemde opdrachtbevestiging, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld.

 1. Betaling

6.1 Algemeen
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zal Elektro College overgaan tot facturering. Elektro College factureert ook voor derden die zij voor de uitvoering van de cursus inschakelt. tenzij anders vermeld schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.
▪ Elektro College hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld.
▪ Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
▪ Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever.
▪ De overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Elektro College worden verbroken. Elektro College is in dat geval gerechtigd de totale cursusprijs aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen

6.3 Betaaltermijn incompany
▪ Na ontvangst van de, door de opdrachtgever getekende, opdrachtbevestiging zal 50% van de te verwachten opdrachtkosten worden gefactureerd. Bij aanvang van het opleidingstraject zal de resterende 50% van de te verwachten opdrachtkosten gefactureerd worden.
▪ Opdrachten tot een bedrag van € 10.000,= worden ineens gefactureerd en wel 30 dagen voor aanvang van de startdatum. Na afloop van het incompany traject zal er een verrekening van meer-/minderwerk plaatsvinden.
▪ Bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever kan Elektro College besluiten tot het terstond, tijdelijk en/of definitief, staken van de uitvoering.

 1. Annuleren en vervanging
  7.1 Algemeen
  ▪ Annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum van het ontvangsttijdstip van de email geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Elektro College. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

7.2 Open netwerk
▪ Bij annulering tot uiterlijk 2 weken voor de startdatum zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering na deze termijn is (in geval van B2B) het totale cursusbedrag verschuldigd. Dat geldt dus ook in geval van annulering na de startdatum. Onder annulering wordt mede verstaan die situatie waarin de deelnemer/opdrachtgever deelname aan de cursus wil uitstellen tot een volgend startmoment.
▪ Bij annulering voor de geplande startdatum heeft de deelnemer/opdrachtgever het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de cursus in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de door Elektro College gestelde opleidings- of ervaringseisen en deze ten tijde van de annulering kenbaar is gemaakt. Vervanging na de derde bijeenkomst van de cursus is niet meer toegestaan.

In geval van annulering na de startdatum geldt voor particulieren/consumenten, dat Elektro College bij hen de cursusprijs voor het tot het moment van annulering reeds door Elektro College verzorgde onderwijs, plus 50% van de totale cursusprijs (onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal) in rekening zal brengen. De optelsom van beide componenten is evenwel nooit hoger dan de overeengekomen totale cursusprijs.

7.3 Incompany
Een incompany opdracht kan uit een of meer cursussen, dagdelen of dagen bestaan. Van annulering is sprake wanneer de geplande en overeengekomen bijeenkomst(en) door de opdrachtgever niet worden nagekomen. Onder annulering wordt ook verstaan die situatie waarin de opdrachtgever de cursus wil uitstellen.

Bij een geheel of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever zijn de navolgende annuleringskosten onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar:
▪ Annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus: 50% van de totale opdrachtkosten
▪ Annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus: 25% van de totale opdrachtkosten
▪ Annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus: de aantoonbaar gemaakte kosten, waaronder de in de offerte omschreven organisatie- en ontwikkelingskosten.

Zodra Elektro College en de opdrachtgever onderling een datum hebben afgesproken waarop een onderdeel van de dienstverlening zal plaatsvinden is dit onderdeel ingeroosterd en zal Elektro College hiervoor capaciteit ter beschikking houden voor de opdrachtgever. Indien dit onderdeel uitgesteld wordt door de opdrachtgever, dan is Elektro College gerechtigd deze activiteit te factureren.

 1. Copyright
  Van het door Elektro College verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elektro College. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Aansprakelijkheid
  Elektro College heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Elektro College is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van Elektro College beperkt tot het bedrag dat Elektro College voor de betreffende cursus/training in rekening heeft gebracht.

In het geval dat Elektro College aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Elektro College veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. De fout van Elektro College kan uitsluitend gelegen zijn in de taken die redelijkerwijs binnen de opdracht aan Elektro College  vallen. Gevolgschade (waaronder inkomsten en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

Voor fouten van door Elektro College ingeschakelde derden of ondergeschikten van Elektro College is Elektro College alleen aansprakelijk indien Elektro College bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien en de fouten zijn gemaakt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van die derde.

Elektro College is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Elektro College geen invloed kan uitoefenen en waardoor Elektro College niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, ziekte van trainers, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor van Elektro College, de opdrachtgever of bij de door Elektro College ingeschakelde externe partij, niet beschikken over voldoende of juiste gegevens te verstrekken door de opdrachtgever, onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever, onvoldoende medewerking van de opdrachtgever.

Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen één jaar, nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

 1. Persoonsregistratie
  Namen en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Elektro College en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten en aangewend voor marketingactiviteiten van Elektro College. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande toestemming. Indien de betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.
 2. Klachten
  Klachten met betrekking tot de overeengekomen cursussen en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de activiteit plaatsvond (of consultancy is afgerond) aan de directie van Elektro College kenbaar te worden gemaakt. Een klacht dient per aangetekende post te worden gezonden aan:

Elektro College
T.a.v. Directie
Trendstraat 10

5751ST Beek en Donk
Nederland

 

Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht bevonden klacht kan opdrachtgever recht hebben op aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag.